SPECIJALNA PONUDA 
CENA ZA 2 OSOBE ili
PORODIČNI PAKET 2+2

Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate.
CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA ZA DVE OSOBE I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE
ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd kompanijom Air Cairo, aerodromske takse u iznosu od 85 evra (taksa
aerodroma Nikola Tesla 21.42 evra, aerodroma u Hurgadi 29.6 evra, 0.98 evra CAD taksa, YQ,GDS i MF taksa 33 evra).
Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena
do momenta polaska. Deca 0-2 godine nemaju zasebno mesto u avionu i plaćaju aerodromsku taksu u iznosu od 50 evra.
Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena
njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se
poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih
letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom
predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti
obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za
hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta. Jedinstvena cena putovanja obuhvata još: grupni transfer
autobusom od aerodroma u Hurgadi do izabranog hotela, u odlasku i povratku, troškove organizacije i pripreme aranžmana.
U cenu putovanja nije uračunato:
Ulazna viza za Egipat 25$ koja se može kupiti na aerodromu u Hurgadi.
Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
PUTNICI KOJI IMAJU UPLAĆEN ARANŽMAN NA 6 NOĆENJA / 8 DANA, 9 NOĆENJA/11 DANA, 10 NOĆENJA/12 DANA I 13
NOĆENJA / 15 DANA SOBE NAPUŠTAJU POSLEDNJEG DANA DO 12:00H, LET JE SLEDEĆEG DANA POSLE PONOĆI U 02:00H
(DATUMA NAVEDENOG U TABELI).

PROGRAM PUTOVANJAPOSEBNE NAPOMENE:
• Na letu prevoznika Air Cairo dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu
kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
– Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
– gotovinski,
– kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
– kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
– kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
– čekovima građana do 6 mesečnih rata,
– ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
– preko računa,
– kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa
bankom),

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem
kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno
opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme
praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora,
obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju
nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi
letova redovne linije Air Cairo 50 putnika), najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno
u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio
prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju
eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu
soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju
sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do
podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u
hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa
putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako
pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom
putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije
realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre
započinjanja putovanja.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
POSEBNE NAPOMENE:
• Na letu prevoznika Air Cairo dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287,
počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili
telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, 

BIG BLUE GROUP doo 
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A
Specijalna ponuda br.01 važi od 24.03.2023 za novoprijavljene putnike do popune kap