Drač- Uskršnje putovanje

                                                                                                                                                     Drač - Uskršnje putovanje

                            vikend program, polazak 29.04.2021.,povratak 02.05.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program putovanja:

 

 

DAN 1. cetvrtak, 29.04./ Beograd - Niš – Drač
Okupljanje grupe na parking ispred T.C. Tempo Ada, u Beogradu. Polazak u 22:00h, vožnja autoputem ka Nišu uz
jednu kratku pauzu. Polazak iz Niša u 01:00h, sa parking TC Tempo.

DAN 2. petak, 30.04./ Niš – Tirana - Drač
Prelazak administrativne granice i vožnja autoputem uz kraće pauze za odmor i osveženje. Jutarnji dolazak u
Tiranu, koja se nalazi na samo 40km od Drača. Panoramski obilazak prestonice Albanije: palata Nacionalnog
muzeja,trg Skenderbega, Saborni Hram Vaskrsenja Hristovog, Državna Opera, Etem begova džamija,
Predsednička palata.....Slobodno vreme u centru za šoping, individualno razgledanje... Nastavak puta ka Draču.
Po dolasku panoramski obilazak grada sa vodičem: bulevar Epidamn, amfiteatar rimskog cara Hadrijana, Villa
Hill odakle se pruža predivan panoramski pogled na Drač. Odlazak u hotel. Smeštaj. Noćenje.

DAN 3. subota, 01.05./ Berat
Doručak. Slobodno vreme u Draču, ili polazak na poludnevni fakultativni izlet za Berat. Odlazak ka jugu
Albanije i upoznavanje sa ovim srednjovekovnim biserom koga karakteriše tipična starobalkanska arhitektura.
Odlazak do tvrĎave Kaljaja u čijem kompleksu se nalazi nekoliko pravoslavnih crkava koje su poznate po
sjajnim srednjovekovnim freskama čuvenog Onufrija. Opciono ručak u tvrĎavi u Beratu. Noćenje.

DAN 4. nedelja, 02.05./Drač – Skadar - Niš - Beograd
Doručak. Slobodno prepodne za uživanje na jednoj od najlepših plaža jadranskog mora.
Napuštanje hotela i polazak ka Skadru, jednom od najstarijih gradova Evrope opevanom u mnogim pesmama.
Gradu bogate istorije koji je često bio razlog velikih bitaka. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča:
Arheološki i Etnogafski muzej, tvrđava Rozafa. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti.
U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja uz pauze za osveženje i odmor. Dolazak u Niš do
ponoći, Beograd posle ponoći. 

 

 

CENA ARANŽMA ZA POLASKE IZ NIŠA: 69€

CENA ARANŽMANA ZA POLAZAKE IZ BEOGRADA: 85€

 

 

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

* prevoz turističkim autobusom po programu,
* smeštaj u hotelu sa 3*, na bazi 2 noćenja sa doručkom
* organizaciju puta u pratnji vodiča

 

ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje
* fakulataivni izleti
* boravišnu taksu (plaća se na recepciji), 1 eur po osobi za noć za odrasle, deca do 11,99 god ne plaćaju boravišnu taksu.

USLOVI PLAĆANJA: PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE

-30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana, ostatak do 10 dana pre puta.
-30% prilikom rezervacije, a ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, uz deponovanje čekova ili overene
administrativne zabrane, pri čemu se do 10 dana pre puta isplaćuje 50% od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 50% do
20.12.2020.
NAPOMENA:
za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom
o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova graĎana ili adm.
zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija
organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike
preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleĎini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k.,
adresa,tel.).

Cene fakultativnih izleta (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika):
- Izlet Berat - 20€
* fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznice, organizacije.... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih
termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima
pravo da ponudi: organizovanje izleta javnim gradskim prevozom ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da
NE prihvati, bez ikakvih troškova.

NAPOMENA:
-Za prelazak preko Kosova OBAVEZNA je važeća lična karta, a za prelazak preko Albanije OBAVEZAN je važeći pasoš. Pasoš
mora važiti 6 meseci od povratka.
-Za decu, za ulazak na Kosovo je obavezan dokument, izvod iz matične knjige roĎenih sa fotografijom zakačenom spajalicom
u gornjem levom uglu, i overen pečatom pripadajuće opštine u Srbiji. Za ulazak u albaniju, za dete je takoĎe neophodan
pasoš. 

Opis i lokacija hotela:

Smeštaj je u Draču u hotelima sa 3* do 100m od plaže. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc.
Usluga noćenje sa doručkom (buffet).
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima
restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne
turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
 Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih
objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja
zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko
dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj....)

OPŠTE NAPOMENE:
 Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim
stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine
trajanja obilazaka, termina polazaka...)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na
granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak..)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs,
ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju Evropske unije.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje
nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.
Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i
osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju.
Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik
potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno
osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora
sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju
putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi
nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza
putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B)
naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza
Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora
o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića
Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.
Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne
asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke
a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka
osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA,
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne
sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim
uslovima YUTE.)

 

 

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici
dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrĎuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen
na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže
putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours Plus, licenca OTP 489/2020 kategorija A 10 koja važi od 15.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizator putovanja licenca OTP 12/2016 od 04.02.2016.god. ovlašćeni subagent Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja