USKRS I 1.MAJ 2023.

Hurgada se nalazi na oko 5 sati vožnje (530 km) južno od Kaira. Najveca atrakcija je besprekorno čisto i toplo more. Od Nila je deli
oko 150 km kamenite pustinje čiji vrhovi prelaze 1700 m. Širom grada nalazi se veliki broj restorana, radnji, barova, malih pabova i
internet kafea. Podvodni svet je izuzetno bogat tako da je Hurgada popularna i kod ronilaca. Pored lepih plaža, interesantan je i mali arhipelag nenaseljenih koralnih ostrva sa prelepim podvodnim svetom.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.Dan- Beograd (aerodrom Nikola Tesla) – Hurgada – Sastanak grupe na aerodromu „Nikola Tesla“ dva sata pre poletanja. Let
avio kompanijom Air Serbia Beograd – Hurgada. Po sletanju na aerodrom u Hurgadi i obavljanja viziranja, transfer putnika do
odabranog hotela. Smeštaj putnika.
2.-7. Dan – Boravak putnika u hotelu na bazi izabrane usluge.
8. Dan – Napuštanje hotela putnika po pravilima hotela. Transfer putnika od hotela do aerodroma u Hurgadi. Direktan let
kompanijom Air Serbia Hurgada – Beograd. Sletanje u Beograd. Kraj programa.

 

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
*Avio prevoz – direktan let – Beograd – Hurgada – Beograd,
*Ručni prtljag (7 kg) i čekirani prtljag (23 kg) – po osobi,
*Aerodromske takse i YQ taksu (taksa za poskupljenje goriva),
*Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge i broja noćenja,
*Usluga predstavnika na destinaciji,
*Troškovi organizacije.
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
*MeĎunarodno putno zdravstveno osiguranje,
*Organizovan transfer do aerodroma,
*povećanje YQ takse (taksa za poskupljenje goriva)-podložna promeni sve do polaska na put. Iznos povećanja odreĎuje avio
kompanija. Visina doplate ne može biti osnov otkaza aranžmana. Ukoliko putnik ipak želi da otkaže putovanje, primenjuju sa Opšti
uslovi putovanja agencije.
*Egipatska viza (Državljani Republike Srbije vizu mogu uzeti u Hurgadi nakon sletanja na aerodromu po ceni oko 25$ po pasošu ili u
ambasadi Egipta u Beogradu po ceni oko 12$ po pasošu.)
*Troškovi fakultativnih izleta.

 

NAČIN PLAĆANJA:
Rezervacija: uplata 30% od celokupnog iznosa aranzmana, ostatak u jednakim ratama do 21 dan pre polaska ili uplatom u celosti
prilikom rezervacije aranžmana.
Plaćanje na rate:
uplata 30% od celokupnog iznosa aranzmana,
ostatak od 30% do 21 dan pre polaska,
ostatak od 40% u jednakim mesečnim ratama do10.08.2023. godine. uz deponovanje čekova ili overene administrativne zabrane,
kreditne kartice obavezno najkasnije 10 dana po rezervacijii

NAPOMENA:
Za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za
način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova graĎana ili adm. zabrane na platu je 10
dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je
izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor
o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora. Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleĎini
imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.)

VAŽNE NAPOMENE:
Ulazak u Egipat je dozvoljen državljanima Srbije. Sve COVID mere za ulazak su ukinute.
Putnik je u obavezi da se informiše o uslovima ulaska pre puta jer se uslovi ulaska stalno menjaju.
Shodno epidemiološkoj situaciji u svetu sve destinacije se vode pravilima koja propisuje Svetska zdravstvena organizacija.
* Obaveštenje o polasku/vremenu leta biće istaknuto na sajtu organizatora najkasnije dan pre polaska, a putnici su dužni da se
informišu i provere vreme leta blaovremeno na sajtu organizatora ili na dežurni telefon agencije.
* Vreme leta isključivo odreĎuje avio kompanija i agencija ne može da utiče na raspored letenja (agencija će odmah po dobijanju
satnice leta istaći na sajtu)
* napominjemo da je zbog dozvola letenja, meĎudržavnih ugovora za čartet letove moguća blagovremena izmena datuma letova
* YQ taksa je podložna promeni sve do polaska na put, a iznos odreĎuje avio kompanija. Visina doplate ne može biti osnov otkaza
aranžmana. Ukoliko putnik ipak želi da otkaže putovanje, primenjuju sa Opšti uslovi putovanja agencije.
* Obaveza je putnika da budu na aerodromu dva (2) časa pre predviĎenog leta,
* Obavezno preuzeti Opšte uslove putovanja organizatora i sa istim se upoznati pre prijave za aranžman,
* Pročitati i proučiti detaljan opis smeštaja (lokacija, udaljenost od plaže, centra, usluga, servis…) prilikom rezervacije
* Detaljan opis hotela dostupan na sajtu organizatora.
* Putnici su dužni da se ponašaju i koriste uskuge hotela shodno hotelskim pravilima
* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije, ulaz na teritoriju
Egipta i u tom slučaju će se ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika i primenjivati Opšti uslove putovanja

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eura, kojom se za
slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeĎuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.
potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u
slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmeĎu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom
putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeĎuje naknada
štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odreĎene Opštim uslovima i
Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje
razlike izmeĎu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih
Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno
odredište. Garancija po polisi broj 30000031790 od 01.12.2022.god. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu
štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim

uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom
rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrĎuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program raĎen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava

pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.